Svijet za nas #3

Halbartov Svijet za nas je svojim trećim dijelom zaokružio cjelinu koja je kroz prve dvije izložbe otvorila uvid u bogatstvo njegovog stvaralašta i izražavanja kroz različite medije. Nadahnut raznorodnošću oblikovanja metala i kamena, izradio je u kratkom roku impozantan broj skulptura – objekata i instalacija koje savršeno dobro funkcioniraju kako u galerijskom prostoru, tako i u svom prirodnom okolišu ambijenta u kojem su nastale gdje sasvim nenametljivo postaju integralni dio javnog prostora. Ovom nam je izložbom predstavio samo jedan dio svog bogatog opusa, s naglaskom na skulpture od metala.
Koristeći odbačene materijale s brodogradilišta, Vilim Halbart je, preoblikujući i reinterpretirajući ih, ponovno udahnuo u njih život. Limovi, cijevi i kugle su tako postale skladne, ritmične figure koje iako naizgled stoje statične u prostoru, ostavljaju dojam pokreta, kinetičkog kretanja i vremenske dimenzije kroz preplitanja i preklapanja prostora i volumena. Poneke od njih nalikuju na dijelove brodova, a poneke su gotovo čiste apstraktne forme s jedva vidljivim natruhama figuracije i prepoznatljivih struktura. Pri tom je neosporna činjenica da je u Halbartovom stvaralaštvu bilo od presudne važnosti njegovo odrastanje u Trogiru i blizina trogirskog brodogradilišta koji je postao njegov drugi atelier i izvor njegovog umjetničkog pregnuća, a što će nam zasigurno pokazati i kroz buduće izložbe.

Barbara Gaj